home
over Peronne
oriëntatie in godsdiensten
religious counseling
interreligieuze dialoog
rituelen

ethiek & bedrijf
Peronne Boddaert
reflecties
activiteiten
contact
 
Op deze pagina zal ik (Peronne) mij nader aan je voorstellen. Tevens vind je een nadere beschrijving van mijn insteek, werk en activiteiten.

PERONNE BODDAERT

Wie is Peronne?
Ik ben theoloog en remonstrants predikant. Ooit besloot ik Godgeleerdheid in Leiden te gaan studeren. Deels, omdat ik eindelijk meer wilde begrijpen van alle verhalen waar ik mee was opgegroeid; de ene keer hoorde ik in de kerk iets over Mozes en de andere keer over Jezus. Hoe zat dat allemaal? Maar ook omdat ik als klein meisje opgegroeid ben in een erg fijne gemeente, waarin ik volstrekt mezelf kon zijn en alhoewel ik er niet veel van begreep voelde ik dat er goede dingen gebeurden! Ik ontdekte geloof als levensvorm, verbonden met de gedachte dat men in het leven de belangrijkste dingen toch zelf moet doen. Het werd deel van mijn identiteit. Theologie dus. Ik legde mij toe op Jodendom, Antieke Godsdiensten en Interreligeuze Dialoog. Daarnaast koos ik ervoor om predikant te worden bij de Remonstrantse Broederschap, een non-dogmatische kerk
(www.remonstranten.org).

Ook studeerde ik in Oxford, onder andere Wijsheidsliteratuur en deed ik stage in een psychiatrische kliniek. Daarna was ik werkzaam in verschillende gemeentes, en fungeerde ik als coordinator van een interreligieuze organisatie, The International Association For Religious Freedom (www.iarf.net). De Remonstranten stimuleren de verbreding van je horizon: contact leggen met anders denkenden en gelovenden. Mij vielen de schellen van de ogen toen ik de overeenkomsten ervoer tussen mensen van verschillende culturen tijdens een interreligieus congres in India. Dat was een wat anders dan de ivoren wetenschapstoren! Daarom werkte ik onlangs voor de IARF bij de Verenigde Naties in New York en ben ik landelijk voorzitter. Trouwens zit ik ook in het dagelijks bestuur van het Interreligieus Beraad Nederland. (www.interreligieus.nl)

Wat doet Peronne?
Ik leid diverse oriëntatiekringen en op aanvraag verzorg ik lezingen en cursussen over allerhande onderwerpen die met godsdienst en cultuur te maken hebben. Ook kun je me inschakelen voor rituelen: trouw, -rouw Ėen doopceremonies (voorbeeld doopceremonie), zowel binnen Ėals buitenkerkelijk. Verder organiseer ik symposia rond vooral interreligieuze thema's en en geef ik trainingen rond ethiek in het bedrijfsleven in samenwerking met twee commercial counsellors (www.tc-one.com ). Ik publiceer regelmatig in het tijdschrift Vrijzicht (www.zinweb.nl).

Peronne's insteek
Ik werk graag met groepen in kleinschalig verband en dat is niet leeftijdgebonden. Ik ervaar profijt van mijn werkzaamheden in de internationale en nationale interreligieuze dialoog. Ook ben ik pastoraal ingesteld en geniet ik van kennisoverdracht die inspireert tot interactie met de deelnemers. Dit vanuit mijn interesse in zingevingsvragen, ook met oog op de bredere maatschappelijke verbanden van de samenleving. En natuurlijk ook omdat ik me door dit werk bezield voel. Sinds 1 juni 2005 ben ik verbonden aan de Nederlandse Protestanten Bond afdeling Lunteren, een geweldige geloofsgroep!

De Remonstrantse Broederschap
De Remonstranten zijn vrijzinnig protestants en niet strak gebonden aan dogma's. Vrijheid en verdraagzaamheid, als ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en interreligieuze dialoog staan hoog in het vaandel. Ze zijn in de 17e eeuw uitgesloten van de -toen nog- Gereformeerde Staatskerk omdat zij een sterk appèl deden op de vrije wil en het persoonlijk geweten van de mens en het belang inzagen van een open en democratisch kerkverband. Het is een eigentijds en eigenzinnig kerkgenootschap. Je kunt lid of vriend worden. Dit, omdat je misschien niet helemaal een geloofsstap wilt nemen maar wel de diverse culturele, filosofische en maatschappelijke activiteiten van de gemeente ondersteunt. Voor meer info:
( www.remonstranten.nl ).

International Association For Religious Freedom (IARF)
IARF is een Non-Gouvermentele Organisatie die in samenwerking met de VN de vrijheid van Godsdienst bevordert in Genève en New York. IARF komt op voor het recht van bestaan van religieuze minderheden. Het is de alleroudste interreligieuze organisatie, in 1900 opgericht door enthousiaste kritische en religieuze geesten. Nu hebben zich inmiddels wereldwijd een bont pluimage aan dialooggerichte godsdienstige bewegingen en representanten hierbij aangesloten. Sikhs, Boeddhisten, Joden, Moslims, Christenen en vele anderen. IARF is bovendien een fantastisch informeel netwerk waarin vele initiatieven plaats vinden op het gebied van mensenrechten, maatschappelijke zorg, natuurbehoud en zo meer. Ik ervaar de waarde van de gastvrijheid die alle grenzen en religie overstijgt. Daarom ben ik voorzitter van de Nederlandse ledengroep. Je kunt je aansluiten bij de Nederlandse Ledengroep die activiteiten in de vorm van symposia rond beeldvorming in de media van religie realiseren of de rol van godsdienst in het onderwijs ter sprake brengen. Ook ben ik actief in het Interreligieus Beraad Nederland. Voor meer informatie: www.iarf.net en www.interreligieus.nl.